PODMIENKY SÚŤAŽE ZLATÁ TEHLIČKA

(ďalej len „Pravidlá”)

1. USPORIADATEĽ

1.1. Usporiadateľ súťaže „Zlatá tehlička” (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Herbamedicus, s.r.o., IČO 27788601, so sídlom Olomouc, Ostružnická 325/6, PSČ 779 00 (ďalej „Herbamedicus “ alebo „Usporiadateľ“).

1.2. Súťaž technicky zaisťuje spoločnosť PC Support s.r.o., IČ 27839583, so sídlom Třinec, Jablunkovská 110, PSČ 739 61 (ďalej len „Agentúra“).

1.3. Na usporiadaní súťaže sa spolupodieľa distribútor produktov Konská masť® v Slovenskej republike, spoločnosť Pharmadis s.r.o., IČO 35928271, so sídlom Vrbovská cesta 43, 921 01 Piešťany (ďalej „Spoluusporiadateľ“)

 

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1. Súťaž prebieha od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020 (ďalej len „Termín“).

2.2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a na webových stránkach www.najdizlato.sk (ďalej len „Webové stránky”). Webové stránky úplne administruje Agentúra, Usporiadateľ a Spoluusporiadateľ.

2.3. Účastníkom Súťaže (ďalej „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v termíne Súťaže urobí nákup či ako dar dostane niektorý z produktov radu Konská masť®, ktorých dovozcom je Usporiadateľ, ak v balení nájde zlatý investičný odliatok (ďalej „Zlatá tehlička“) alebo zlosovateľný kupón s jedinečným alfanumerickým kódom (ďalej „Lós“) a splní všetky podmienky stanovené pravidlami Súťaže.

2.4. Súťaže sa ako Súťažiaci nesmie zúčastniť osoba, ktorá v priebehu Súťaže je alebo bola bezprostredne pred jej začiatkom zamestnancom Usporiadateľa alebo Agentúry. V prípade, že sa taká osoba Súťaže zúčastní, Usporiadateľ ju bez ďalšej procedúry zo Súťaže vylúči.

2.5. Súťažiaci účasťou v Súťaži akceptuje Pravidlá Súťaže a zaväzuje sa ich dodržovať.

2.6. Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť nasledujúcim postupom:

2.6.1. Priama výhra:
a) V 100 baleniach produktov značky Konská masť dovážených Usporiadateľom a distribuovaných v lekárňach, obchodoch či e-shopoch v SR v Termíne Usporiadateľ náhodne umiestni výhru „Zlatá tehlička“, teda výhru vo forme zlatého investičného odliatku v ochrannom plastovom obale. Súťažiaci sa stáva výhercom Zlatej tehličky, ak ju v niektorom zakúpenom či darovanom balení nájde.

b) Súťažiaci, ktorý nájde Zlatú tehličku a najneskôr do 29. 2. 2020 zašle svoju fotografiu s nájdenou Zlatou tehličkou (NIE s nájdeným Lósom) a produktom Konská masť ďalej uvedeným spôsobom, dostane ako špeciálnu prémiu produkty spoločnosti Herbamedicus v hodnote najmenej 40 EUR (v obvyklých cenách). Produkty dostane najneskôr do dvoch týždňoch od zaslania fotografie. Fotografiu je nutné nahrať prostredníctvom Webových stránok a zároveň potvrdiť pripravený formulár so súhlasom na spracovanie osobných údajov a použitím fotografie v priebehu Súťaže a na obdobie 5 rokov od jej skončenia (bližšie informácie pozri odsek 6.8 Pravidiel). Do Súťaže budú akceptované len fotografie, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, právami tretích osôb alebo oprávnenými záujmami Usporiadateľa a jeho partnerov či zákazníkov; Súťažiaci zodpovedá v plnom rozsahu za to, že vysporiadal všetky práva tretích osôb týkajúce sa fotografie, a to aspoň v takom rozsahu, aby ju Usporiadateľ mohol použiť v súlade s ods. 6.8.

2.6.2. Účasť v losovaní:
2.6.2.1. Usporiadateľ vydal emisiu 70 000 lósov a vyhradzuje si právo ju prípadne rozšíriť. Celá emisia lósov bude postupne umiestnená do produktov Konská masť® tak, že prakticky v každom (minimálne v 95 %) balení produktov Konská masť dodávaných na trh Usporiadateľom v období od 1.6.2019 do 31.12.2019 (prípadne aj dlhšie) bude umiestnený lós. Usporiadateľ však nemôže vzhľadom na rôzne zásoby produktov v distribučných cestách a v obchodoch garantovať, že všetky balenia dostupné v priebehu súťaže na trhu budú súťažné, t. j. budú obsahovať Lós.

2.6.2.2. Nárok na výhru vzniká vylosovaním Lósu. Losovanie bude prebiehať postupne počas zlosovacieho obdobia podľa čl. 3.2. Zoznam vylosovaných Lósov bude postupne aktualizovaný na www.najdizlato.sk, prípadne aj inými komunikačnými prostriedkami. Výhru losovaním a odovzdanie výhry upravujú čl. 4. a čl. 5.

2.7. Každý Súťažiaci je v prípade pochybností na vyzvanie Usporiadateľa alebo Agentúry povinný preukázať výhru Zlatej tehličky alebo riadne získanie Lósu predložením dokladu o zakúpení produktu značky Konská masť či čestným vyhlásením, že produkt získal darom. Na predloženie dokladu môže Usporiadateľ alebo Agentúra vyzvať Súťažiaceho telefonicky, e-mailom alebo listom. Ak Súťažiaci nepredloží doklad bezodkladne po tom, čo dostal výzvu, je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť.

 

3. PRIEBEH SÚŤAŽE

3.1. Súťaž o priamu výhru podľa 2.5.1. prebieha tak, že Súťažiaci, ktorý počas Termínu zakúpi či dostane ako dar zakúpený produkt značky Konská masť a nájde v ňom Zlatú tehličku, sa stáva jej majiteľom.

3.2. Súťaž so zlosovaním podľa 2.6.2. bude prebiehať nasledovne:

3.2.1. V období 5 – 12/2019 budú výhry losované takto:
Vždy 15. deň (alebo najbližší predchádzajúci pracovný deň) v mesiacoch jún, júl, august, september, október, november a december budú vylosované a zverejnené výherné Lósy zo všetkých vydaných Lósov.

3.3. Výhercom Súťaže môže byť len ten Súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky Súťaže.

 

4. BLIŽŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE S LÓSMI

4.1. Každý Súťažiaci je oprávnený získať nákupom (či darom) produktov Konská masť neobmedzený počet Lósov.

4.2. V Súťaži sa súťaží o nasledujúce ceny:
V mesiacoch jún až november 2019 bude v každom mesiaci vylosovaných 15 výhier: 1x týždenný zájazd do Švajčiarska pre 2 osoby v hodnote 1.000 EUR, 1x voucher na švajčiarske hodinky v hodnote 150 EUR, 4x nôž Victorinox veľký, 3x nôž Victorinox malý, 3x karta Swisscard Victorinox, 3x balíček produktov Herbamedicus.

V decembri bude vylosovaných 17 výhier: 4x týždenný zájazd do Švajčiarska pre 2 osoby v hodnote 1.000 EUR, 1x voucher na švajčiarske hodinky v hodnote 150 EUR, 2x nôž Victorinox veľký, 2x nôž Victorinox malý, 2x karta Swisscard Victorinox, 6x balíček produktov Herbamedicus.

4.3. Súťažiaci môže na jeden Lós vyhrať len jednu cenu podľa ods. 4.2.

4.4. Výherca bude o svojej výhre informovaný zverejnením výherného Lósu na Webových stránkach. Je na zodpovednosti výhercu, aby si svoj Lós skontroloval a o výhru sa prihlásil. Usporiadateľ môže zoznam výherných lósov oznámiť aj ďalšími prostriedkami.

 

5. DORUČENIE VÝHIER Z LOSOVANIA

5.1. Zverejnenie vylosovaných Lósov na Webových stránkach sa považuje za verejné oznámenie Súťažiacim, ktorí si okamihom zverejnenia majú možnosť overiť, že ich Lós je jedným z vylosovaných. Je na zodpovednosti každého Súťažiaceho, aby si na výhru nárokoval. Môže tak urobiť najneskôr do 29. 2. 2020.

5.2. Nárok na výhru sa preukazuje:
a) Osobne predložením vyhrávajúceho lósu:
- v kanceláriách Usporiadateľa vo Frýdku-Místku po telefonickej dohode
na tel. č. +420 737 290 416,
- v kanceláriách Spoluusporiadateľa v Piešťanoch po telefonickej dohode
na tel. č. +421 905 660 732.
Pri osobnom predložení Lósu a odovzdaní výhry Usporiadateľ v súlade s čl. 6 zaznamená meno, priezvisko, adresu a kontakt, teda telefón alebo e-mail Súťažiaceho.

b) Zaslaním vyhrávajúceho lósu ako doporučeného listu na adresu Herbamedicus, s.r.o., Příborská 1000, PSČ 738 01, Frýdek-Místek. Zasielajúci výherca musí uviesť meno, priezvisko, adresu, telefón alebo e-mail.

5.3. V prípade 5.2. b) bude výhra doručená poštou alebo v kanceláriách Usporiadateľa. Doručenie výhry hradí Usporiadateľ.

5.4. Výhry budú výhercom odoslané a doručené najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia výhry.

 

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OSOBNOSTNÉ PRÁVA

6.1. Účasťou v tejto Súťaži Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) na realizáciu marketingovej akcie podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany Usporiadateľa, ktorý je správcom.

6.2. Osobné údaje budú použité na vedenie tejto marketingovej akcie zahrňujúcej zaradenie do databázy pre danú marketingovú akciu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže. V prípade Súťažiacich, ktorí oznámia vyhrávajúci Lós jedným zo spôsobov podľa čl. 5.2. alebo zašlú svoju fotografiu podľa ods. 2.6.1 b) prostredníctvom Webových stránok, budú takto oznámené osobné údaje použité aj na zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou tovaru a služieb Usporiadateľa, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie; ďalej na vykonávanie interného hodnotenia marketingovej akcie a vykonávanie profilovania pre výber relevantných obchodných oznámení. Obchodné oznámenia podľa predošlej vety budú Súťažiacim zasielané najviac 3x za každých 12 po sebe idúcich mesiacov.

6.3. Právnym titulom spracovania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, bude spracovávaný len obmedzený rozsah údajov na obmedzené obdobie troch rokov na účely ochrany práv správcu (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu Usporiadateľa, dlhšie len u výhercov, ak to ukladá zvláštny právny predpis.

6.4. Obdobie spracovania je obdobie trvania marketingovej akcie, teda neurčité, t. j. do odvolania súhlasu. Odvolaním súhlasu sa končí účasť na akcii vrátane Súťaže.

6.5. Spôsob vykonávania spracovania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný. Súťažiaci berie na vedomie, že s cieľom plnenia hore uvedených účelov bude dochádzať k segmentácii (profilovaniu), napríklad, ale nie výlučne, s ohľadom na vek, predchádzajúce aktivity Súťažiaceho u Usporiadateľa, zistené preferencie a ďalšie obdobné informácie zistené o Súťažiacom pri účasti na tejto Súťaži.

6.6. Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej Usporiadateľom, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európsku úniu.

6.7. Súťažiaci môže kedykoľvek súhlas odvolať na kontakte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde je možné uplatniť aj ostatné práva Súťažiaceho. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa Súťažiaci môže obrátiť na Usporiadateľa na jeho adrese alebo na e-maile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na tomto e-maile môže Súťažiaci podať k Usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže Súťažiaci podať sťažnosť.

6.8. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť bezplatne meno a mesto bydliska Súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa, s tým, že môžu byť robené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie trvania Súťaže a 5 rokov od jej ukončenia. V prípade Súťažiacich, ktorí v súlade s ust. 2.6.1 b) nahrajú na Webové stránky aj svoju Fotografiu, platí, že udeľujú Usporiadateľovi súhlas s jej využitím za podmienok analogickým podmienkam uvedeným v tomto ustanovení.

6.9. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t. j. Súťažiaci berie na vedomie hlavne to, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie je transparentné, Súťažiaci má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenia spracovania, výmaz a ich likvidáciu. Zároveň má Súťažiaci právo na prenositeľnosť údajov a právo byť zabudnutý. Súťažiaci má ďalej právo vzniesť námietku pri spracovaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo na námietky proti spracovaniu založené na oprávnenom záujme. Súťažiaci nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho, a to v prípade že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami Súťaže alebo dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto Súťaže. Toto rozhodnutie Usporiadateľa a/alebo Agentúry je konečné a bez možnosti odvolania.

7.2. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok, zverejnené výsledky sú konečné a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch.

7.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá počas Súťaže či rozhodnúť o prerušení alebo úplnom zrušení Súťaže.

7.4. V prípade zrušenia tejto Súťaže nemajú Súťažiaci nárok na náhradu vynaložených nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto Súťažou vznikli. Obmedzenie zodpovednosti Usporiadateľa a Agentúry sa uplatní v maximálnom rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

7.5. Registráciou a účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržovať.

7.6. Súhlasy sú poskytované dobrovoľne. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla Usporiadateľa, odvolanie však môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry.

V Olomouci, dňa 1. 4. 2019